główna zawartość
artykuł nr 1

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Informujemy, że dnia 6 maja 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD).