główna zawartość
artykuł nr 1

STATUT INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

 

§ 2

Instytut działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619);
 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dnia 24 listopada 2010 r. uchwałą nr 8/2010.
 3. Uchwały  nr 7/77 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 lutego 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Podstaw Metalurgii.
 4. Decyzji nr 1/94 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 stycznia 1994 r. wprowadzającej aktualną nazwę Instytutu.
 5. Niniejszego Statutu.

 

§ 3

 1. Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.
 2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
 3. Instytut posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk.
 2. Instytut używa innych pieczęci ujętych w Rejestrze Pieczęci Instytutu.
 3. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi “Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences”.
 4. Instytut używa skrótów:
 1. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN;
 2. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN;
 3. IMIM PAN.

 

II. Zadania Instytutu.

 

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w zakresie dyscypliny metalurgia i inżynieria materiałowa oraz upowszechnianie wyników  tych badań.

 

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. prowadzenie prac badawczych obejmujących między innymi:
 1. w dziedzinie metalurgii – badanie właściwości termodynamicznych i fizycznych stopów metali oraz badanie zwilżalności, modelowanie właściwości fizycznych z danych termodynamicznych, obliczanie równowag fazowych, modelowanie właściwości termodynamicznych z właściwości fizycznych, a także opracowanie podstaw wytwarzania stopów metali jak też innych tworzyw w aspekcie zastosowań specjalnych i perspektywicznych;
 2. w zakresie inżynierii materiałowej - charakterystyka fizycznych i mechanicznych własności tworzyw metalicznych, ceramicznych i złożonych oraz ich związek z mikrostrukturą i strukturą krystaliczną, a także opracowanie podstaw wytwarzania, odkształcania i ulepszania stopów metali, jak też innych tworzyw w aspekcie zastosowań specjalnych i perspektywicznych;
 1. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
 2. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 3. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie obsługi specjalistycznych urządzeń, metod badawczych i obliczeniowych z dziedziny metalurgii i inżynierii materiałowej;
 4.  współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
 6. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 7. upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie oraz wprowadzanie do nauki światowej osiągnięć własnych i innych krajowych jednostek naukowych;
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

 

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje  w szczególności przez:

 1. prowadzenie badań naukowych ze znaczącym udziałem badań certyfikowanych przez akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych działający w strukturze Instytutu;
 2. publikowanie wyników prac badawczych;
 3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych, szkoleń, kursów, seminariów oraz innej działalności z zakresu kształcenia;
 5. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
 8. organizowanie zebrań naukowych ( konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne );
 9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 6;
 10.  organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

 

§ 8

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Naukowa.

 

§ 9

 1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
 2. W Instytucie powoływanych jest dwóch zastępców Dyrektora: Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych oraz Zastępca Dyrektora do spraw Ogólnych.
 3. Dyrektor Instytutu powierza funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych kandydatowi po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową. W czasie kadencji Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych może zostać odwołany z funkcji przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
 4. Zastępcę Dyrektora do spraw Ogólnych powołuje oraz odwołuje Dyrektor.

 

§ 10

 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie przy pomocy Zastępców całością prac placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. koordynowanie bieżącej działalności placówki;
  3. wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżonych dla pracodawcy;
  4. opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
  5. ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
  6. przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
  7. przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
  8. ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
  9. opracowanie regulaminu pracy;
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  11. współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi  zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
 3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych działań i ustalać zakres i czas ich umocowania.

 

§ 11

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych należy w szczególności:
 1. realizacja koncepcji polityki naukowej placówki;
 2. nadzór nad przygotowaniem rocznych planów naukowych i przedstawienie ich projektów Radzie Naukowej;
 3. nadzór nad realizacją planu badań naukowych;
 4. kierowanie przygotowaniem i realizacją planów współpracy naukowej krajowej i zagranicznej;
 5. nadzór nad pracą biblioteki naukowej, w szczególności wybór nabywanych książek i czasopism;
 6. nadzór i koordynacja działalności dydaktycznej prowadzonej przez Instytut;
 7. bieżący nadzór nad realizacją projektów wykonywanych w ramach funduszy strukturalnych.
 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Ogólnych należy w szczególności:
 1. planowanie i koordynacja działań prowadzących do utrzymania sprawności technicznej Instytutu i aparatury naukowo-badawczej;
 2. planowanie i kontrola wydatków na bieżące utrzymanie Instytutu;
 3. nadzór remontów i inwestycji;
 4. kierowanie działaniami w zakresie sieci komputerowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 5. bieżący nadzór nad pracownikami administracji i obsługi, profilaktyką medyczną i BHP.
 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora do spraw Ogólnych należy także wykonywanie faktycznych czynności z zakresu prawa pracy oraz w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych wobec Dyrektora Instytutu. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przyznawania nagród oraz pozostałym zakresie wskazanym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619) wykonuje Prezes Polskiej Akademii Nauk.
 2. Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych oraz Zastępca Dyrektora do spraw Ogólnych są upoważnieni do reprezentowania Instytutu, w tym do składania jednoosobowo w imieniu Instytutu oświadczeń woli powodujących zaciągnięcie zobowiązania finansowego.
 3. Szczegółowy zakres działania swoich Zastępców ustala Dyrektor Instytutu.

 

§ 12

 1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.
 2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa zarządzenie Dyrektora o ich powołaniu.

 

§ 13

 1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi nie więcej niż 50 osób.
 2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

 

§ 14

 1. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
 1. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie większej niż 20. Osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego podczas trzech pierwszych lat trwania kadencji Rady Naukowej również wchodzą w jej skład, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej liczby 20 osób.
 2. Członkowie Polskiej Akademii Nauk powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN.
 3. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni specjaliści niezatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie w liczbie nie większej niż 15 osób.
 4. Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie nie większej niż 3 osoby.
 5. Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do spraw Naukowych.
 6. Przedstawiciel doktorantów.

 

§ 15

 1. Jeżeli liczba osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie jest nie większa niż 20, to wszystkie te osoby wchodzą w skład Rady Naukowej; w przeciwnym przypadku dokonują one wyboru swych przedstawicieli do Rady Naukowej w liczbie nie większej niż 20 w głosowaniu, którego tryb określa pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 2. Wyboru członków Rady Naukowej wymienionych w § 14 pkt. 3) dokonuje zebranie osób wymienionych w § 14 pkt. 1 i 2. Tryb głosowania określa pkt. 6.
 3. Wyboru przedstawicieli wymienionych w § 14 pkt. 4 dokonuje ogólne zebranie tych pracowników naukowych Instytutu. Tryb głosowania określa pkt. 6.
 4. Zebrania wymienione w pkt. 1, 2 i 3 zwoływane są na wniosek Dyrektora Instytutu nie później niż na miesiąc przed upływem bieżącej kadencji Rady Naukowej.
 5. Wyboru członka Rady Naukowej określonego § 14 pkt 6) dokonuje zebranie doktorantów Instytutu w trybie określonym w § 15 ust 6. Kadencja przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej trwa aż do ukończenia studiów doktoranckich. W razie ukończenia studiów doktoranckich przez przedstawiciela doktorantów przed upływem kadencji Rady Naukowej, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 6. Głosowania wymienione w ustępie 1, 2, 3 i 5 odbywają się w trybie tajnym, a uchwały zapadają bezwzględną większością ważnych oddanych głosów i przy udziale więcej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 17

 1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.
 2. Rada Naukowa w szczególności:
 1. przyjmuje programy: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 2. zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
 3. przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadawanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień;
 4. uchwala Statut Instytutu;
 5. dokonuje oceny kadry naukowej Instytutu i innych grup pracowników działalności podstawowej Instytutu;
 6. opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej;
 7. uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych placówek;
 8. zgłasza kandydatury na członków Akademii;
 9. zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 10. rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów decyzji władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady, Dyrektora Instytutu lub Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN;
 11. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
 12. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie lub statucie Akademii.

 

§ 18

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

 

§ 19

 1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do Statutu.
 2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach dyscyplinarnych  pracowników naukowych w pierwszej instancji oraz komisji dyscyplinarnych dla doktorantów.

 

§ 20

 1. Rada Naukowa wybiera przewodniczącego i czterech członków komisji dyscyplinarnej, spośród członków Rady Naukowej.
 2. Wybory przewodniczącego i członków Komisji Dyscyplinarnej odbywają się w trybie tajnym, a rozstrzygnięcie głosowania wymaga uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale więcej niż połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 21

 

 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:
 1. Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów,
 2. Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów.
 1. Rada Naukowa Instytutu powołuje Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów w składzie:
 1. trzech członków Rady Naukowej,
 2. dwóch doktorantów.
 1. Rada Naukowa Instytutu powołuje Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów w składzie:
 1. trzech członków Rady Naukowej,
 2. dwóch doktorantów.
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
 2. Kandydatów do komisji, o których mowa powyżej zgłaszają członkowie Rady Naukowej, a spośród doktorantów - organ samorządu doktorantów.
 3. Wybory przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnych wyznaczanych przez Radę Naukową odbywają się w trybie tajnym, a rozstrzygnięcie głosowania wymaga uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale więcej niż połowy liczby osób uprawnionych do głosowania
 4. Kadencja komisji pokrywa się z kadencją Rady Naukowej.
 5. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 2-6.

 

 

 

V. Studia doktoranckie

 

§ 22

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść brzmi:

Świadomy uświęconych tradycją obowiązków członka społeczności naukowej IMIM PAN,  ślubuję uroczyście:

- dążyć do prawdy – podstawy wszelkiej nauki,

- zdobywać i doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe,

- z najwyższą starannością realizować pracę naukową,

- przestrzegać etyki zawodowej i zasad moralnych,

- dbać o dobre imię Instytutu.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 23

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

 

§ 24

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

 

§ 25

 1. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r. zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych, w dniu 17 czerwca 2011 r. wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dniem 22 czerwca 2011 r.
 2. Niniejszy tekst jednolity statutu został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 23 września 2014 r.

§ 26

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

 

§ 27

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 4 grudnia 1998 r.